การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”

ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2558

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

                                            เหรียญทอง                  เหรียญเงิน      เหรียญทองแดง              รวม

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                   61                               48                           47                            156

2. มหาวิทยาลัยมหิดล                           58                               50                          44                             152

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       29                              19                           25                             73

4.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     21                              25                           34                             80

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                21                              22                           34                              77

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น                       17                              18                            29                             64

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี             13                              14                            19                             46

8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                    12                               8                               7                             27

9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง                    10                              13                             17                             40

10. มหาวิทยาลัยศิลปากร                     10                              12                             11                             33

ขมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเหรียญทองได้ 4 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง ทางชมรมของขอบ

พระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกๆท่าน ขอบคุณนักกีฬาและครอบครัวที่เสียสละเวลาอุทิศตนเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไป

สรุปเหรียญกรีฑา กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34

“ เกษตรศาสตร์เกมส์ ” วันที่ 5-7 มิถุนายน 2558

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สรุปเหรียญ กรีฑา มข. ได้ 4 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง

4 เหรียญทอง

1. กระโดดไกล ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี     นายสิทธิชัย คณะวาปี

2. วิ่ง 800 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี          นางสาวกมลทิพย์ เบ้าหนองบัว

3. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย รุ่นอายุ 55 ปี ขึ้นไปนายบุญนาค บุญสินธุ์

4. วิ่งผลัด 4×400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี นายสิทธิชัย คณะวาปี นายสำรอง ท้าวอนนท์  นายประเสริฐ ทุมมา   นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร

12 เหรียญเงิน

1. วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุ 45-49 ปี        นางลำพูน คำปัน

2. วิ่ง 800 เมตร ชาย รุ่นอายุ 55 ปี ขึ้นไป      นายบุญนาค บุญสินธุ์

3. วิ่ง 800 เมตร หญิง รุ่นอายุ 30-34 ปี        นางสาวบุญนำ บุญภักดี

4. เดิน 3,000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 45-49 ปีนางลำดวน ท้าวอนนท์

5. วิ่ง 1,500 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40-44 ปีนางสาวกมลทิพย์ เบ้าหนองบัว

6. วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี         นางสาวกมลทิพย์ เบ้าหนองบัว

7. วิ่ง 400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี          นายประเสริฐ ทุมมา

8. วิ่ง 400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 55 ปี ขึ้นไป  นายบุญนาค บุญสินธุ์

9. วิ่ง 3,000 เมตร ชาย รุ่นอายุ 55 ปี ขึ้นไป   นายบุญนาค บุญสินธุ์

10. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 30-34 ปี   นางสาวบุญนำ บุญภักดี

11. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี     นางสาวกมลทิพย์ เบ้าหนองบัว

12. วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี   นายเจริญ นามสีฐาน นายสำรอง ท้าวอนนท์  นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร   นายประเสริฐ ทุมมา

9 เหรียญทองแดง

1. วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี    นางสาวกมลทิพย์ เบ้าหนองบัว

2. วิ่ง 800 เมตร ชาย รุ่นอายุ 30-34 ปี   นายสมพงษ์ พวงสด

3. วิ่ง 800 เมตร ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี   นายประเสริฐ ทุมมา

4. วิ่ง 800 เมตร หญิง รุ่นอายุ 45-49 ปี   นางลำพูน คำปัน

5. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี   นายสำรอง ท้าวอนนท์

6. วิ่ง 400 เมตร หญิง รุ่นอายุ 30-34 ปี    นางสาวบุญนำ บุญภักดี

7. วิ่ง 400 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี    นางสาวกมลทิพย์ เบ้าหนองบัว

8. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี นางสาววิชยานันท์ ขันละ

9. วิ่งผลัด 4×400 เมตร หญิง รุ่นอายุ 30-34 ปี นางสาวจุฬาณี ถาบุญเป็ง  นางสาวกมลทิพย์ เบ้าหนองบัว นางสุกานดา ยิ่งเจริญกิจขจร  นางสาวบุญนำ บุญภักดี

สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร/ภาพข่าว

You may also like...